Menu:


Bine ați venit pe pagina parohiei
Sfântul Ilie Grant
Crângași

Duminica întâia
după Pogorârea Sfântului Duh
în care prăznuim pe toți sfinții

Dumnezeiasca ceată a mucenicilor, temelia Bisericii, împlinirea Evangheliei, voi cu fapta ați plinit cuvintele Mântuitorului. Că prin voi porțile iadului cele deschise asupra Bisericii, s-au închis; vărsarea sângelui vostru a uscat jertfele idoleşti; junghierea voastră a rodit plinirea credincioşilor, pe cei fără de trupuri i-aţi făcut să se spăimânteze şi purtând cununi staţi înaintea lui Dumnezeu. Pe Carele neîncetat rugaţi-L, pentru sufletele noastre.

 

Apostolul
(Evrei 11, 33-40; 12, 1-2)

Fraților, sfinții toți, prin credință, au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors taberele vrăjmașilor pe fugă; unele femei și-au luat pe morții lor înviați, iar alții au fost chinuiți, neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere; alții au suferit batjocură și bici, ba chiar lanțuri și închisoare; au fost uciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați cu fierăstrăul, au murit uciși cu sabia, au pribegit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, și în munți, și în peșteri, și în crăpăturile pământului. Și toți aceștia, mărturisiți fiind prin credință, n-au primit făgăduința, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea. De aceea, și noi, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm orice povară și păcatul ce grabnic ne împresoară și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței.


Evanghelia
(Matei 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30)

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri. Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; și cel ce nu-și ia crucea și nu-Mi urmează Mie, nu este vrednic de Mine. Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată, noi am lăsat toate și Ți-am urmat Ție. Cu noi, oare, ce va fi? Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi, cei ce Mi-ați urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va ședea pe tronul slavei Sale, veți ședea și voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau țarini, pentru numele Meu, înmulțit va lua înapoi și viață veșnică va moșteni. Și mulți dintâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi întâi.

În această zi, în Duminica cea dintâi după pogorârea Duhului Sfânt, prăznuim praznicul Tuturor Sfinţilor celor de pretutindenea, din toată lumea, de la răsărit, apus, miază-noapte şi miază-zi.


Stih: Înalţ pe toţi prietenii Domnului cu slavă,
Și în cer a fi cu dânşii am mare dorire.

Pe care, după pogorârea Duhului Sfânt au aşezat dumnezeieștii Părinţi să o prăznuim ca şi cum ar fi arătat că venirea Duhului Sfânt a făcut prin Apostoli de a sfinţit pe cei din amestecarea trupului nostru şi i-a pus spre plinirea cetei îngereşti ce a căzut şi prin Hristos i-a adus lui Dumnezeu : pe unii adică prin mucenicie şi prin sânge; iar pe alţii prin viață îmbunătăţită, şi cele mai presus de fire au săvârşit. Deci, întâi pentru un scop ca acesta prăznuim praznicul Tuturor Sfinţilor. Iar al doilea, pentru că mulţi au bineplăcut lui Dumnezeu prin fapta bună cea desăvârşită; şi pentru că au fost necunoscuţi de oameni, au de la Dumnezeu multă slavă. Sau pentru că mulţi au vieţuit după plăcerea lui Hristos. În India şi în Egipt, în Arabia, în Mesopotamia, în Frigia; încă şi în tot apusul, până şi la insulele Britanice. Mai în scurt zicând, la răsărit şi la apus. Şi nu era cu putinţă a cinsti pe aceştia toţi cum se cuvine, pentru mulţimea lor. Însă ca să luăm ajutor şi de la toţi aceia, oricine ar fi, care au făcut pe pământ spre plăcerea lui Dumnezeu. Încă şi pentru cei ce se adaog şi acum, au aşezat dumnezeieștii Părinţi să le serbăm praznicul, al tuturor, adică al celor de mai înainte şi al celor mai de pe urmă, al celor arătaţi şi al celor nearătaţi, întru câţi Duhul Sfânt sălăşluindu-Se i-a sfinţit, cinstindu-i şi primindu-i. Apoi este şi aceasta a treia pricină; ca pe Sfinţii ce se prăznuiesc în fiecare zi, să-i adune într-o zi, ca să se arate că pentru unul Hristos, s-au nevoit şi toţi au alergat pe calea aceleiaşi bunătăţi şi aşa toţi ca nişte robi ai unuia Dumnezeu, după vrednicie s-au încununat. Şi aceştia alcătuiesc Biserica, plinind lumea cea de sus. Tot-odată ne îndeamnă şi pe noi să facem asemenea acestora şi pe cât fieştecine are puterea să se nevoiască cu toată osârdia. Iar Tuturor Sfinţilor care au fost din veac, preaînţeleptul şi pururea pomenitul împărat Leon, le-a zidit o Biserică mare şi preafrumoasă, care este aproape de Biserica Sfinţilor Apostoli, înlăuntru în Constantinopol. Spun unii că această Biserică a fost zidită mai întâi pentru Teofana, întâia femeie a acestui împărat, care desăvârşit a bineplăcut lui Dumnezeu, şi încă spre mai mare mirare că în mijlocul tulburărilor şi ca împărăteasă s-a sfinţit. Împăratul zidind Biserica, când a fost să o închine, a descoperit dorinţa sa clerului, dar nu i-a aflat pe dânşii plecaţi voii sale, nici au voit după gândul lui, zicând : Cum că fără de cuviinţă este ca să se socotească îndată şi în asemenea cinste, aceea ce ieri şi alaltăieri fusese slăbănogită de nălucirea şi de desfătarea împărătească şi n-ar fi încă vremea să se zidească ei Biserică aşa de frumoasă şi de cuvioasă, măcar că bineplăcuse lui Dumnezeu. Atunci preaînţeleptul împărat cu voia a toată adunarea bisericească, acea Biserică ce o zidise o a închinat Tuturor Sfinţilor celor din toată lumea, zicând : De este şi Teofana sfântă, să se numere şi ea împreună cu toţi Sfinţii, şi pentru aceasta mi se pare că de aici mai vârtos a luat începere acest praznic a se prăznui; măcar de va fi fost şi mai-nainte; dar în zilele împăratului acestuia desăvârşit s-a întocmit şi s-a aşezat, precum are acum rânduieli şi aşezământuri. Însă să se ştie, că pe toţi prăznuim acum, pe câţi Duhul Sfânt după bunul dar i-a sfinţit. Şi anume : Pe minţile cele preaînalte şi sfinţite, pe cele nouă cete, adică pe Heruvimi, Serafimi, Scaune, Domnii, Puteri, Stăpânii, Căpetenii, Arhangheli şi Îngeri; pe Strămoşi, Patriarhi, Prooroci; pe Sfinţii Apostoli, Mucenici, Arhierei şi pe Sfinţii Mucenici şi pe cuvioşii Mucenici, pe Cuvioşi şi pe Drepţi, şi pe toate cetele Sfintelor Femei, şi pe toţi ceilalţi Sfinţi nenumiţi, şi împreună cu aceştia şi pe cei ce s-au mai adaos, şi care vor mai fi şi după aceasta, şi mai-nainte de toţi şi între toţi şi cu toţi Sfinţii, pe Prea Sfânta Sfinţilor, pe Doamna noastră şi Stăpâna Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria.

Cu ale căreia rugăciuni, Hristoase Dumnezeule,
şi cu ale tuturor Sfinţilor Tăi celor din veac,
miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi
ca un bun şi de oameni
iubitor.
Amin. 

 

Sfantul Mare Proroc Ilie Tesviteanul


Cel ce a fost înger în trup, temeiul prorocilor,
al doilea mergător înainte al venirii lui Hristos,
Ilie slăvitul, care a trimis de sus lui Eelisei har,
bolile alungă și pe cei leproși curățește,
pentru aceasta și celor ce-l cinstesc
le izvorăște tămăduiri.